NETMATİK | HOŞ GELDİNİZ
SEPETİNİZ

Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU (Kişisel bilgiler ve ürün tanımları, alışveriş esnasında dinamik olarak oluşturulup ALICI e-posta adresine bir örneği gönderilecektir).

                    

                        1.KONU

                        İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICInın, SİPARİŞ VEREN/ALICIya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

                        2. SATICI BİLGİLERİ

                        Nova Netmatik Elektronik İletişim Bilgisayar Otomasyon Bilişim ve Destek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca "SATICI" olarak anılacaktır).

                        Adresi: 1. İhsaniye Cd. No: 38 Bağlarbaşı Mah. Osmangazi -  Bursa

Telefon: 0224 251 44 22

Çağrı Merkezi: 0224 251 44 22

Vergi No ve Dairesi: Osmangazi V.D. - 631 065 6280 | T.S.N. 16:83891 | Mersis: 0631065628000018

E-posta: destek@netmatik.net KEP: netmatik@hs01.kep.tr


                        3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

                        Müşteri olarak www.netmatik.net alışveriş sitesine üye olan ve/veya alışveriş yapan kişi. Bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Misafir alımlarında, bildirilen bilgiler geçerlidir. İşbu sözleşme örneği, alışveriş sırasında ALICInın girdiği kişisel bilgilere göre                         dinamik olarak düzenlenecek, alışveriş talimatında taraflar tarafından kabul edilmiş sayılacak ve ALICI e-posta adresine bir örneği gönderilecektir.

                                        

                        4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Dinamik sözleşmede oluşturulan, sipariş edilen ürün marka, model, özellik ve fiyatı belirtilen ürün-ürünler.


                        5. GENEL HÜKÜMLER

                        5.1. ALICI, SATICI’ya ait www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICIya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                        5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICInın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICInın bildirdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 


                        5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

                   

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 


                        5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı (e-posta) olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                        5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICInın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                        5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICInın bildirdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICIya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICIya ait olacak şekilde SATICIya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                        5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICIdan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICInın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICInın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICInın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICIyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                        6. FATURA BİLGİLERİ 

                        Ad/Soyad/Unvan : ALICI fatura bilgileri 

                        Adres : ALICI adres bilgileri

                        Telefon : ALICI telefonu 

                        E-posta/kullanıcı adı : ALICI e-posta adresi 

                        Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

                        teslim edilecektir. 


                        7. CAYMA HAKKI 

                        7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

                        7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICIya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

                        7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

                        7.2.2. İade formu, 

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş, etiketleri, bantları, mühürleri yırtılmamış-sökülmemiş varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

                        7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIyı borç altına sokan belgeleri ALICIya iade etmekle yükümlüdür. 

                        7.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICInın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

                        7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

7.2.7. Cayma hakkını kullanmak isteyen ALICI, cayma bildiriminde bulunduktan sonra SATICInın adresine gönderim maliyeti ALICIya ait olmak üzere, ürün zarar görmeyecek şekilde göndermekle yükümlüdür.  

7.2.8. Ürünü SATICI tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları, faturası kontrol edilecektir. 

7.2.9. Cayma işleminin onaylanması durumunda, SATICI, ALICInın iade başvurusundaki ödeme kanalı tercihi doğrultusunda 5 iş günü içinde ürün bedelini ALICIya ödeyecektir. 

7.2.10. Ürün durumu cayma koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili ürün, SATICI tarafından ALICI adresinize alıcı ödemeli kargo ile gönderilecek, e-posta ya da telefonla bilgi verilecektir. 

7.2.11. Kredi kartlı ödemelerde işlem provizyonu; cayma talebi cayma kurallarına uygunsa, iptal edilir. Kartın bağlı olduğu banka işlemi onayladığı durumda iade aynı karta yapılır. İade ödemesinin ALICI hesabına yansıması bankaların işlem sürelerine göre farklılık gösterebilir. Ödeme şekli havale, EFT veya kapıda ödeme ve ALICInın tercihi para iadesi ise, ALICInın bildirimde bulunduğu banka hesabına ürün bedeli geri ödenir. 

7.2.12. Ödeme Kaydedici Cihazlar, ilgili mevzuat uyarınca sadece vergi mükelleflerince kullanılabileceğinden, satış anında ALICInın beyan etmiş olduğu vergi kimlik numarası Gelir idaresi Başkanlığı'ndan kontrol edilecek olup, izin belgesi sahibi olmaması halinde yapılan satışlar SATICI tarafından iptal edilecektir. Ödeme Kaydedici Cihazlar için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda mali kayıt yapılması gerekliğinden, ALICI, mali açılışı yapılan ödeme kaydedici cihazlar için iptal, iade veya cayma hakkı kullanamayacaktır. 

7.2.13. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.   


                        8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


                        8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

                    b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

                    c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

                    e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

                    f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

                    ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

                    h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

                    Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

                        8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

                    28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 

                    a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

                    b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

                    c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

                    İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 


                        SATICI: Nova Netmatik Elektronik Ltd. Şti.

                        ALICI: ALICI

                        TARİH: Sipariş onay tarihi (gg/aa/yy) 

               

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

                            Ben, ALICI www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğumu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğimi beyan ederim. 

                            Siparişim elime ne zaman ulaşır?

                            www.netmatik.net sitesinde alışveriş yapan siz kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmakta ve siparişinizi verdiğiniz andan itibaren ödeme/fatura bilgilerinin kontrolünü gerçekleştirmektedir. Bu yüzden, siparişinizin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle siparişinizin ödeme/fatura bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ve onaylandığına dair e-postanın size yollanması gereklidir. Sipariş onayının saglıklı olarak alınmasından sonra siparişiniz sistem üzerinde önce "Onaylandı" olarak ardından "Hazırlanıyor" olarak ile paketleme aşamasına geçer. Hazırlanan siparişler en geç 3 iş günü içinde ilgili kargo firmasına teslim edilir.


                            Adres Bilgileri

                            Siparişinizin size en çabuk şekilde ulaşması için lütfen adres bilgilerinizi mümkün olduğu kadar açık yazınız. Siparişinizi tamamlamadan önce mutlaka vermiş olduğunuz adresi bir kez daha kontrol ediniz.


                            Ödeme

                            Web sitemizden yapacağınız alışverişleri havale, EFT ve kredi kartı ile peşin ya da taksitli olarak ödeyebilirsiniz.


                            Kargo

                            Siparişleriniz kargoya teslim edildikten sonra üye ekranları/hesabım/siparişlerim kısmında, siparişinizin kargoya verilip verilmediğini, onay, tedarik aşaması ya da hazırlanma aşamasında olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Sipariş hazırlık ve kargo aşamaları e-posta adresinize gönderileceğinden, e-posta adresinizi eksiksiz olarak sisteme giriniz.

                            

    !KARGO ÜCRETLERİ ALICIYA AİTTİR!


                            Hatalı / Eksik Siparisler

                            www.netmatik.net internet sitemizden teslim aldığınız paketi kargo görevlisinin yanında açıp, siparişinizi kontrol ediniz. Herhangi bir yanlışlık, eksiklik, deformasyon, kırık vb. bir durum gördüğünüz takdirde derhal kargo görevlisine tutanak tutturup, bizimle irtibata geçiniz. Kargo görevlisinden ürün teslim alınırken yapılmayan kontrol ve aksi haller için tutturulmayan tutanak sonrası, olumsuz teslimat alımı sebeiyle talep edilecek cayma ve iade talepleri için SATICInın yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tüm mesajlar günlük düzenli olarak okunmakta ve kayıtlı olduklarından, telefon bildirimlerinden çok daha hızlı ve doğru şekilde takip edilip çözüme ulaştırılmaktadır.


                            MADDE 1- TARAFLAR

                            2. SATICI BİLGİLERİ

                             Nova Netmatik Elektronik İletişim Bilgisayar Otomasyon Bilişim ve Destek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır.

Adres: 1. İhsaniye Cd. No: 38 Bağlarbaşı Mah. Osmangazi -  Bursa

Telefon : 0224 245 4434

E-mail : destek@netmatik.net


                             3. ALICI BİLGİLERİ

                        Ad: ALICI ad

                        Soyisim : ALICI soyad

                        Adres   : ALICI adres 

                        Telefon : ALICI telefon

                        E-Posta : ALICI e-posta

IP Adresiniz : ALICI IP adresi


                         MADDE 2- KONU


                         İşbu sözleşmenin konusu, ALICInın SATICIya ait www.netmatik.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 


                         MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

 Dinamik sözleşmede oluşturulan, sipariş edilen ürün marka, model, özellik ve fiyatı belirtilen ürün-ürünler.

                         MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

                         4.1- ALICI, www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

                         4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.netmatik.net internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

                         4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 

                         4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

                         4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

                         4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICIya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir. 

                         4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

                         4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, ilk kullanım sırasında ve ürünün kullanım koşulları, şartları ve gereksinimleri dahilinde kullanıldığı durumlarda garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. Ürün kullanım koşul ve şartları, gereksinimleri ALICI tarafından karşılanmadığı ve/veya hatalı kullanımlarda meydana gelebilecek hasar ve arızalarda, ALICI, SATICInın verdiği ürün garanti taahhüdünün geçersiz olacağını kabul eder. Bu durumdaki ürün ve ürünler için ALICI, SATICIdan onarım ve bakım desteği istediğinde, oluşacak maliyetleri üstleneceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9- ALICI, işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini www.netmatik.net sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul eder. 

                         MADDE 5- CAYMA HAKKI 

                        ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma koşullarında belirtildiği şekilde ürünün, varsa aksesuarlarının ve belgelerin ulaşmasını takip eden 5 iş günü içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. 


                        MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

                        Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. 

                        - Hizmet olarak satın alınmış ürün ve hizmetler, yazılım anahtarları, lisanslar, süresi dolmuş, işlenmiş hediye kuponları, çekleri ve puanları,

                        - Kişisel kullanım amaçlı, giyilebilir olup kullanılmış, ambalajı açılmış ürünler,

                        - Paketi açılmış, ambalajı zarar görmüş, bantı, mührü, etiketi açılmış-yırtılmış orijinal paketli tüm ürünler.


                        MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

                        İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

                        Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

                        SATICI 

                        Nova Netmatik Elektronik İletişim Bilgisayar Otomasyon Bilişim ve Destek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

                        ALICI

                        Alıcı Bilgileri


                         1.KONU

                        İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICInın, SİPARİŞ VEREN/ALICIya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 


                        2. SATICI BİLGİLERİ

                        Nova Netmatik Elektronik İletişim Bilgisayar Otomasyon Bilişim ve Destek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: 1. İhsaniye Cd. No: 38 Bağlarbaşı Mah. Osmangazi -  Bursa

Telefon : 0224 245 4434

E-mail : destek@netmatik.net 


                        3. ALICI BİLGİLERİ

                        Ad: ALICI ad

                        Soyisim : ALICI soyad

                        Adres   : ALICI adres 

                        Telefon : ALICI telefon

                        E-Posta : ALICI e-posta

IP Adresiniz : ALICI IP adresi

                    

                    4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

    Dinamik sözleşmede oluşturulan, sipariş edilen ürün marka, model, özellik ve fiyatı belirtilen ürün-ürünler.


                    5. GENEL HÜKÜMLER

                    5.1. ALICI, SATICI’ya ait www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICIya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                    5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICInın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 


                    5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

                    5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 


                    5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                    5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                    5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICIya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                    5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                   6. FATURA BİLGİLERİ

                    Ad/Soyad/Unvan : ALICI fatura bilgileri

                    Adres : ALICI adresi

                    Telefon : ALICI telefonu

                    Eposta/kullanıcı adı : ALICI e-posta adresi 

                    Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

                    teslim edilecektir.


                    7. CAYMA HAKKI 

                    7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

                    7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICIya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

                    7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

                    7.2.2. İade formu, 

    7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş, etiketleri, bantları, mühürleri yırtılmamış-sökülmemiş varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

                    7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIyı borç altına sokan belgeleri ALICIya iade etmekle yükümlüdür. 

                    7.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICInın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

                    7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

    7.2.7. Cayma hakkını kullanmak isteyen ALICI, cayma bildiriminde bulunduktan sonra SATICInın adresine gönderim maliyeti ALICIya ait olmak üzere, ürün zarar görmeyecek şekilde göndermekle yükümlüdür.  

    7.2.8. Ürünü SATICI tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları, faturası kontrol edilecektir. 

    7.2.9. Cayma işleminin onaylanması durumunda, SATICI, ALICInın iade başvurusundaki ödeme kanalı tercihi doğrultusunda 5 iş günü içinde ürün bedelini ALICIya ödeyecektir. 

    7.2.10. Ürün durumu cayma koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili ürün, SATICI tarafından ALICI adresinize alıcı ödemeli kargo ile gönderilecek, e-posta ya da telefonla bilgi verilecektir. 

    7.2.11. Kredi kartlı ödemelerde işlem provizyonu; cayma talebi cayma kurallarına uygunsa, iptal edilir. Kartın bağlı olduğu banka işlemi onayladığı durumda iade aynı karta yapılır. İade ödemesinin ALICI hesabına yansıması bankaların işlem sürelerine göre farklılık gösterebilir. Ödeme şekli havale, EFT veya kapıda ödeme ve ALICInın tercihi para iadesi ise, ALICInın bildirimde bulunduğu banka hesabına ürün bedeli geri ödenir. 

    7.2.12. Ödeme Kaydedici Cihazlar, ilgili mevzuat uyarınca sadece vergi mükelleflerince kullanılabileceğinden, satış anında ALICInın beyan etmiş olduğu vergi kimlik numarası Gelir idaresi Başkanlığı'ndan kontrol edilecek olup, izin belgesi sahibi olmaması halinde yapılan satışlar SATICI tarafından iptal edilecektir. Ödeme Kaydedici Cihazlar için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda mali kayıt yapılması gerekliğinden, ALICI, mali açılışı yapılan ödeme kaydedici cihazlar için iptal, iade veya cayma hakkı kullanamayacaktır. 

    7.2.13. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.   


                    8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

                    8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

                    b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

                    c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

                    e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

                    f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

                    ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

                    h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

                    Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

                    8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

                    28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 

                    a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

                    b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

                    c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

                    İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 


                    SATICI: Nova Netmatik Elektronik Ltd. Şti.

                    ALICI: ALICI

                    TARİH: Sipariş onay tarihi (gg/aa/yy) 

                

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ben, ALICI, www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğumu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğimi beyan ederim. 

                            Siparişim elime ne zaman ulaşır?

                            www.netmatik.net sitesinde alışveriş yapan siz kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmakta ve siparişinizi verdiğiniz andan itibaren ödeme/fatura bilgilerinin kontrolünü gerçekleştirmektedir. Bu yüzden, siparişinizin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle siparişinizin ödeme/fatura bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ve onaylandığına dair e-postanın size yollanması gereklidir. Sipariş onayının saglıklı olarak alınmasından sonra siparişiniz sistem üzerinde önce "Onaylandı" olarak ardından "Hazırlanıyor" olarak ile paketleme aşamasına geçer. Hazırlanan siparişler en geç 3 iş günü içinde ilgili kargo firmasına teslim edilir.


                            Adres Bilgileri

                            Siparişinizin size en çabuk şekilde ulaşması için lütfen adres bilgilerinizi mümkün olduğu kadar açık yazınız. Siparişinizi tamamlamadan önce mutlaka vermiş olduğunuz adresi bir kez daha kontrol ediniz.


                            Ödeme

                            Web sitemizden yapacağınız alışverişleri havale, EFT ve kredi kartı ile peşin ya da taksitli olarak ödeyebilirsiniz.


                            Kargo

                            Siparişleriniz kargoya teslim edildikten sonra üye ekranları/hesabım/siparişlerim kısmında, siparişinizin kargoya verilip verilmediğini, onay, tedarik aşaması ya da hazırlanma aşamasında olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Sipariş hazırlık ve kargo aşamaları e-posta adresinize gönderileceğinden, e-posta adresinizi eksiksiz olarak sisteme giriniz.

                            

KARGO ÜCRETLERİ ALICIYA AİTTİR


                            Hatalı / Eksik Siparisler

                            www.netmatik.net internet sitemizden teslim aldığınız paketi kargo görevlisinin yanında açıp, siparişinizi kontrol ediniz. Herhangi bir yanlışlık, eksiklik, deformasyon, kırık vb. bir durum gördüğünüz takdirde derhal kargo görevlisine tutanak tutturup, bizimle irtibata geçiniz. Kargo görevlisinden ürün teslim alınırken yapılmayan kontrol ve aksi haller için tutturulmayan tutanak sonrası, olumsuz teslimat alımı sebeiyle talep edilecek cayma ve iade talepleri için SATICInın yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tüm mesajlar günlük düzenli olarak okunmakta ve kayıtlı olduklarından, telefon bildirimlerinden çok daha hızlı ve doğru şekilde takip edilip çözüme ulaştırılmaktadır.


                            MADDE 1- TARAFLAR

                            2. SATICI BİLGİLERİ

                    

                         Nova Netmatik Elektronik İletişim Bilgisayar Otomasyon Bilişim ve Destek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca "SATICI" olarak anılacaktır).

                         Adresi: 1. İhsaniye Cd. No: 38 Bağlarbaşı Mah. Osmangazi -  Bursa


                                3. ALICI BİLGİLERİ

                        Ad: ALICI ad

                        Soyisim : ALICI soyad

                        Adres   : ALICI adres 

                        Telefon : ALICI telefon

                        E-Posta : ALICI e-posta

IP Adresiniz : ALICI IP adresi


                        MADDE 2- KONU

                        İşbu sözleşmenin konusu, ALICInın SATICIya ait www.netmatik.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 


                        MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Dinamik sözleşmede oluşturulan, sipariş edilen ürün marka, model, özellik ve fiyatı belirtilen ürün-ürünler.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER                         

                        4.1- ALICI, www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

                        4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.netmatik.net internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

                        4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 

                        4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

                        4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

                        4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICIya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir. 

                        4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

                        4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 


                        MADDE 5- CAYMA HAKKI 

                        ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. 


                        MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

                        Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. 

                        - Hizmet olarak satın alınmış ürün ve hizmetler, yazılım anahtarları, lisanslar, süresi dolmuş, işlenmiş hediye kuponları, çekleri ve puanları,

                        - Kişisel kullanım amaçlı, giyilebilir olup kullanılmış, ambalajı açılmış ürünler,

                        - Paketi açılmış, ambalajı zarar görmüş, bantı, mührü, etiketi açılmış-yırtılmış orijinal paketli tüm ürünler.

                         


                        MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

                        İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 


                        Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 


                        SATICI 

                        Nova Netmatik Elektronik Ltd. Şti.


                        ALICI

ALICI ad soyad / ünvan


                        ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

                    

                      1.KONU

                        İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICInın, SİPARİŞ VEREN/ALICIya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 


                        2. SATICI BİLGİLERİ                    

                         Nova Netmatik Elektronik İletişim Bilgisayar Otomasyon Bilişim ve Destek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca "SATICI" olarak anılacaktır).

                         Adresi: 1. İhsaniye Cd. No: 38 Bağlarbaşı Mah. Osmangazi -  Bursa


                        3. ALICI BİLGİLERİ

                        Ad: ALICI ad

                        Soyisim : ALICI soyad

                        Adres   : ALICI adres 

                        Telefon : ALICI telefon

                        E-Posta : ALICI e-posta

IP Adresiniz : ALICI IP adresi

                    

                    4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

    Dinamik sözleşmede oluşturulan, sipariş edilen ürün marka, model, özellik ve fiyatı belirtilen ürün-ürünler.


                    5. GENEL HÜKÜMLER

                    5.1. ALICI, SATICI’ya ait www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICIya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

                    5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICInın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

                    5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

                    5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

                    5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

                    5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

                    5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICIya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

                    5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


                   6. FATURA BİLGİLERİ

                    Ad/Soyad/Unvan : {{ firstname }} {{ lastname }}

                    Adres : {{ firstname }} {{ address_1 }} {{ address_2 }} {{ postcode }} {{ city }} {{ zone }} {{ country }}

                    Telefon : {{ telephone }} 

                    Eposta/kullanıcı adı : {{ email }} 

                    Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

                    teslim edilecektir.


                    7. CAYMA HAKKI 

                                        7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

                                        7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICIya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

                                        7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

                                        7.2.2. İade formu, 

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş, etiketleri, bantları, mühürleri yırtılmamış-sökülmemiş varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

                                        7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIyı borç altına sokan belgeleri ALICIya iade etmekle yükümlüdür. 

                                        7.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICInın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

                                        7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

7.2.7. Cayma hakkını kullanmak isteyen ALICI, cayma bildiriminde bulunduktan sonra SATICInın adresine gönderim maliyeti ALICIya ait olmak üzere, ürün zarar görmeyecek şekilde göndermekle yükümlüdür.  

7.2.8. Ürünü SATICI tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları, faturası kontrol edilecektir. 

7.2.9. Cayma işleminin onaylanması durumunda, SATICI, ALICInın iade başvurusundaki ödeme kanalı tercihi doğrultusunda 5 iş günü içinde ürün bedelini ALICIya ödeyecektir. 

7.2.10. Ürün durumu cayma koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili ürün, SATICI tarafından ALICI adresinize alıcı ödemeli kargo ile gönderilecek, e-posta ya da telefonla bilgi verilecektir. 

7.2.11. Kredi kartlı ödemelerde işlem provizyonu; cayma talebi cayma kurallarına uygunsa, iptal edilir. Kartın bağlı olduğu banka işlemi onayladığı durumda iade aynı karta yapılır. İade ödemesinin ALICI hesabına yansıması bankaların işlem sürelerine göre farklılık gösterebilir. Ödeme şekli havale, EFT veya kapıda ödeme ve ALICInın tercihi para iadesi ise, ALICInın bildirimde bulunduğu banka hesabına ürün bedeli geri ödenir. 

7.2.12. Ödeme Kaydedici Cihazlar, ilgili mevzuat uyarınca sadece vergi mükelleflerince kullanılabileceğinden, satış anında ALICInın beyan etmiş olduğu vergi kimlik numarası Gelir idaresi Başkanlığı'ndan kontrol edilecek olup, izin belgesi sahibi olmaması halinde yapılan satışlar SATICI tarafından iptal edilecektir. Ödeme Kaydedici Cihazlar için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda mali kayıt yapılması gerekliğinden, ALICI, mali açılışı yapılan ödeme kaydedici cihazlar için iptal, iade veya cayma hakkı kullanamayacaktır. 

7.2.13. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.   


                   8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


                    8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

                    b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

                    c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

                    e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

                    f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

                    g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

                    ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

                    h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

                    Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

                    8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

                    28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 

                    a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

                    b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

                    c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

                    İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 


                        SATICI 

                        Nova Netmatik Elektronik Ltd. Şti.


                        ALICI

ALICI ad soyad / ünvan 

                

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

                            Ben, ALICI, www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğumu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğimi beyan ederim. 

                            Siparişim elime ne zaman ulaşır?

                            www.netmatik.net sitesinde alışveriş yapan siz kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmakta ve siparişinizi verdiğiniz andan itibaren ödeme/fatura bilgilerinin kontrolünü gerçekleştirmektedir. Bu yüzden, siparişinizin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle siparişinizin ödeme/fatura bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ve onaylandığına dair e-postanın size yollanması gereklidir. Sipariş onayının saglıklı olarak alınmasından sonra siparişiniz sistem üzerinde önce "Onaylandı" olarak ardından "Hazırlanıyor" olarak ile paketleme aşamasına geçer. Hazırlanan siparişler en geç 3 iş günü içinde ilgili kargo firmasına teslim edilir.


                            Adres Bilgileri

                            Siparişinizin size en çabuk şekilde ulaşması için lütfen adres bilgilerinizi mümkün olduğu kadar açık yazınız. Siparişinizi tamamlamadan önce mutlaka vermiş olduğunuz adresi bir kez daha kontrol ediniz.


                            Ödeme

                            Web sitemizden yapacağınız alışverişleri havale, EFT ve kredi kartı ile peşin ya da taksitli olarak ödeyebilirsiniz.


                            Kargo

                            Siparişleriniz kargoya teslim edildikten sonra üye ekranları/hesabım/siparişlerim kısmında, siparişinizin kargoya verilip verilmediğini, onay, tedarik aşaması ya da hazırlanma aşamasında olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Sipariş hazırlık ve kargo aşamaları e-posta adresinize gönderileceğinden, e-posta adresinizi eksiksiz olarak sisteme giriniz.

                            

KARGO ÜCRETLERİ ALICIYA AİTTİR


                            Hatalı / Eksik Siparisler

                            www.netmatik.net internet sitemizden teslim aldığınız paketi kargo görevlisinin yanında açıp, siparişinizi kontrol ediniz. Herhangi bir yanlışlık, eksiklik, deformasyon, kırık vb. bir durum gördüğünüz takdirde derhal kargo görevlisine tutanak tutturup, bizimle irtibata geçiniz. Kargo görevlisinden ürün teslim alınırken yapılmayan kontrol ve aksi haller için tutturulmayan tutanak sonrası, olumsuz teslimat alımı sebeiyle talep edilecek cayma ve iade talepleri için SATICInın yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tüm mesajlar günlük düzenli olarak okunmakta ve kayıtlı olduklarından, telefon bildirimlerinden çok daha hızlı ve doğru şekilde takip edilip çözüme ulaştırılmaktadır.


                            MADDE 1- TARAFLAR

                            2. SATICI BİLGİLERİ

                    

                         Nova Netmatik Elektronik İletişim Bilgisayar Otomasyon Bilişim ve Destek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca "SATICI" olarak anılacaktır).

                         Adresi: 1. İhsaniye Cd. No: 38 Bağlarbaşı Mah. Osmangazi -  Bursa


                                3. ALICI BİLGİLERİ

                        Ad: ALICI ad

                        Soyisim : ALICI soyad

                        Adres   : ALICI adres 

                        Telefon : ALICI telefon

                        E-Posta : ALICI e-posta

IP Adresiniz : ALICI IP adresi


                        MADDE 2- KONU

                        İşbu sözleşmenin konusu, ALICInın SATICIya ait www.netmatik.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 


                        MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

                        Dinamik sözleşmede oluşturulan, sipariş edilen ürün marka, model, özellik ve fiyatı belirtilen ürün-ürünler.

                        MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER                         

                        4.1- ALICI, www.netmatik.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

                        4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.netmatik.net internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

                        4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 

                        4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

                        4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

                        4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICIya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir. 

                        4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

                        4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 


                        MADDE 5- CAYMA HAKKI 

                        ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. 


                        MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

                        Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. 


                        - Hizmet olarak satın alınmış ürün ve hizmetler, yazılım anahtarları, lisanslar, süresi dolmuş, işlenmiş hediye kuponları, çekleri ve puanları,

                        - Kişisel kullanım amaçlı, giyilebilir olup kullanılmış, ambalajı açılmış ürünler,

                        - Paketi açılmış, ambalajı zarar görmüş, bantı, mührü, etiketi açılmış-yırtılmış orijinal paketli tüm ürünler.

                         


                        MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

                        İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 


                        Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

MADDE 8- DİĞER BİLGİLENDİRMELER

ALICI, işbu maddelerle beraber, ürün/ürünler alışı sırasında ve sonrasında, SATICI web sitesindeki Şartlar & Koşullar, İade ve Geri Ödeme, KVKK Başvuru, KVKK Aydınlatma ve Garanti sayfalarındaki bilgilendirmeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

                        SATICI 

                        Nova Netmatik Elektronik Ltd. Şti.

                        ALICI

ALICI ad soyad / ünvan


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Kişisel bilgiler ve ürün tanımları, alışveriş esnasında dinamik olarak oluşturulup ALICI e-posta adresine bir örneği gönderilecektir).

27 Kasım 2014 Perşembe tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1. SATICI (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Nova Netmatik Elektronik Ltd. Şti.

1.2. ALICI (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş 

konusu bedeli, varsa kargo ücretini ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü 

altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği 

aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince 

tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler 

güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise 

belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.

4.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.


ÖDEME YÖNTEMİ

4.5. Ödeme yöntemi: Dinamik Sözleşmede oluşturulan yöntem

Kredi kartı ile ödeme yapıyorsanız;

•  Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

•  Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

•  Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

4.6. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, 

ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, 

yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin 

Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5. FATURA ve TESLİMAT BİLGİLERİ 

Ad/Soyad/Unvan : ALICI fatura bilgileri 

Adres : ALICI adres bilgileri

Telefon : ALICI telefonu 

Eposta/kullanıcı adı : ALICI e-posta adresi 

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

teslim edilecektir. 

5.1. Faturanız; sipariş teslimatı sırasında belirtilen fatura adresine, ürün/ürünler ile birlikte teslim edilecektir.

Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen teslimat adresine elden teslim edilecektir. 

Teslim anında TESLİMAT BİLGİLERİNDEKİ KİŞİNİN adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız siparişin teslimatını 

tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından 

ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme 

konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.2. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili kargo firmasına teslim edilecektir. Ürününün teslim 

edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir.

                6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

6.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. SATICInın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

                7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICIya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.2.2. İade formu, 

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş, etiketleri, bantları, mühürleri yırtılmamış-sökülmemiş varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIyı borç altına sokan belgeleri ALICIya iade etmekle yükümlüdür.

7.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICInın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.2.7. Cayma hakkını kullanmak isteyen ALICI, cayma bildiriminde bulunduktan sonra SATICInın adresine gönderim maliyeti ALICIya ait olmak üzere, ürün zarar görmeyecek şekilde göndermekle yükümlüdür.

7.2.8. Ürünü SATICI tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları, faturası kontrol edilecektir.

7.2.9. Cayma işleminin onaylanması durumunda, SATICI, ALICInın iade başvurusundaki ödeme kanalı tercihi doğrultusunda 5 iş günü içinde ürün bedelini ALICIya ödeyecektir.

7.2.10. Ürün durumu cayma koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili ürün, SATICI tarafından ALICI adresinize alıcı ödemeli kargo ile gönderilecek, e-posta ya da telefonla bilgi verilecektir.

7.2.11. Kredi kartlı ödemelerde işlem provizyonu; cayma talebi cayma kurallarına uygunsa, iptal edilir. Kartın bağlı olduğu banka işlemi onayladığı durumda iade aynı karta yapılır. İade ödemesinin ALICI hesabına yansıması bankaların işlem sürelerine göre farklılık gösterebilir. Ödeme şekli havale, EFT veya kapıda ödeme ve ALICInın tercihi para iadesi ise, ALICInın bildirimde bulunduğu banka hesabına ürün bedeli geri ödenir.

7.2.12. Ödeme Kaydedici Cihazlar, ilgili mevzuat uyarınca sadece vergi mükelleflerince kullanılabileceğinden, satış anında ALICInın beyan etmiş olduğu vergi kimlik numarası Gelir idaresi Başkanlığı'ndan kontrol edilecek olup, izin belgesi sahibi olmaması halinde yapılan satışlar SATICI tarafından iptal edilecektir. Ödeme Kaydedici Cihazlar için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda mali kayıt yapılması gerekliğinden, ALICI, mali açılışı yapılan ödeme kaydedici cihazlar için iptal, iade veya cayma hakkı kullanamayacaktır.

7.2.13. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.  


8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

             8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi 

banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu 

olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak 

masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı 

temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve 

ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. 

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre değeri 2.320 TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 2.320.-3.480 TL arasında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Değeri 3.480 TL'nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici  Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

11. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını 

kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından 

okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

12. DİĞER BİLGİLENDİRMELER

ALICI, işbu maddelerle beraber, ürün/ürünler alışı sırasında ve sonrasında, SATICI web sitesindeki Şartlar & Koşullar, İade ve Geri Ödeme, KVKK Başvuru, KVKK Aydınlatma ve Garanti sayfalarındaki bilgilendirmeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

SATICI: Nova Netmatik Elektronik Ltd. Şti.

ALICI: ALICI

TARİH: Sipariş onay tarihi (gg/aa/yy)

Daha iyi kullanıcı deneyimi için sitemiz çerezleri kullanmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.